Apollo 12 launches on November 14, 1969.(Stellar Views)

Apollo 12 launches on November 14, 1969.

(Stellar Views)