1983 Ford Probe IV concept car.

1983 Ford Probe IV concept car.