President Nixon speaks to Apollo 11’s Neil Arm…

President Nixon speaks to Apollo 11’s Neil Armstrong and Buzz Aldrin while they walk on the Moon.