“Moon over Mount Inaba” (Inabayama no tsuki). …

“Moon over Mount Inaba” (Inabayama no tsuki). Woodcut print by Taiso Yoshitoshi, also known as Tsukioka Yoshitoshi (1839-1892).

(Library of Congress)